Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Realizacja kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej” w ramach zadania pn.:"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces".

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Zalącznik nr 3 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Wykaz kadry

Załącznik nr 7 - Doświadczenie wykonawcy

 Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia nr 1

Zaktualizowany załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zaktualizowany załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 2

 

W dniu 25.02.2021 r. dokonano aktualizacji dokumentacji przetargowej oraz terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00006231/01 pn.: „Realizacja kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej” w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces". 

Informacja o aktualizacji dokumentów w dniu 25.02.2021 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 25.02. 2021 r. 

Zaktualizowana 25.02.2021 r. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 5 – Wykaz kadry

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 6 – Doświadczenie wykonawcy

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zaktualizowany 25.02.2021 r. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienia nr 2

Informacja o kwocie zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert - część III i V

Zawiadomienie o wyborze ofert - część I

Zawiadomienie o wyborze ofert - część II

Zawiadomienie o unieważnieniu - część IV

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Protokół z zakończenia postępowania (adnotacja do Ogłoszenia o wyniku postępowania)

 

 

 


 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl