HISTORIA

  Rys historyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  

  Szkoła przy ulicy Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej, zanim otrzymała w 2002 roku obecną nazwę, przeszła wiele przeobrażeń. 
Historia tej szkoły sięga roku 1958, kiedy to na Sesji Powiatowej Rady Narodowej został zatwierdzony program budowy szkoły o profilu drobiarskim. Budynek powstał w latach 1962-1964, a jesienią 1964 roku rozpoczęto w nim pierwsze zajęcia. Szkole nadano nazwę: Państwowa Szkoła Techniczna Hodowli Drobiu (PSTHD).Była to jedyna w kraju szkoła pomaturalna kształcąca techników hodowli drobiu. Realizowała 2-letni program nauczania, opracowany w Ministerstwie Rolnictwa. Kierownikiem szkoły został mgr inż. Stanisław Krakowiak, z którym współpracowali: Maria Kasprzyk, Lucyna Zbieć, Krystyna Pietrzak i inni.
Wojewódzki Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łodzi przekazał szkole 150 ha ziemi, należącej do PGR „ Duchowizna”, z przeznaczeniem na zajęcia praktyczne w zakresie rolnictwa, warzywnictwa i hodowli. W latach 1967-1968 wybudowano fermę i zakład wylęgowy na obszarze 7 ha.
W 1970 roku szkoła została przekształcona w Pomaturalne Studium Hodowli Drobiu, a dwa lata później zmieniono jej nazwę na Policealne Studium Hodowli Drobiu.
Dalszym znaczącym elementem przeobrażenia była zmiana profilu szkoły. Utworzony został
 /w 1981 roku/ Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego weszły: Policealne Studium Zawodowe o specjalności: hodowla zwierząt; Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności ogólnorolniczej z filiami: w Szwejkach, Cielądzu i Głuchowie; Technikum Rolnicze o specjalności: uprawa roślin i hodowla zwierząt oraz Wieczorowe Technikum Hodowlane dla pracujących o specjalności: hodowla zwierząt i uprawa roślin.
Dyrektorem ZSR w dalszym ciągu był mgr inż. Stanisław Krakowiak, a od 1982 –1990 r. funkcję tę pełnił inż. Jerzy Matysiak.
 Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych nastąpiła w 1990 roku. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji został powołany mgr inż. Andrzej Romańczuk.
Jego zastępcą przez wiele lat była mgr Krystyna Pytel, a po jej odejściu na emeryturę na stanowisko wicedyrektora powołano mgr Urszulę Mazurkiewicz.
Organizacją praktycznej nauki zawodu w szkole zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Ignacy Król, a funkcję kierownika Internatu sprawuje mgr Krystyna Gajewska.
 Następują dalsze przeobrażenia szkoły. W 1995 r. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej wydał akt założycielski Liceum Ekonomicznego, kształcącego w zawodzie technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Szkoła weszła w skład ZSR.
1 września 1998 r. zostało uruchomione w zespole Liceum Agrobiznesu, kształcące w zawodzie technik agrobiznesu. 
Szybkiemu rozwojowi ZSR towarzyszyło jednocześnie zawieszenie w latach dziewięćdziesiątych (z powodu braku naboru) Technikum Rolniczego dla Pracujących (1994) oraz Zasadniczej Szkoły Rolniczej (2000 r.)
  Z dniem 1 września 2002 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, zaś uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z 20 czerwca 2002 r. nadano szkole imię Władysława Stanisława Reymonta.
W skład ZSP wchodziły: Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcace, Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomiczne, Technikum Rolnicze oraz Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (w 2005 r. przekształcone w Szkołę Policealną dla Dorosłych), kształcące w zawodzie technik administracji oraz technik agrobiznesu.
 W 2005 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną oraz boisko szkolne ze sztuczną trawą i bieżnią tartanową.
 Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się organizowane przez szkołę wyjazdy na 3-6-miesięczne praktyki zagraniczne do Szwecji, Szwajcarii, Holandii Finlandii, Irlandii, USA i Niemiec.
W dalszym ciągu jest wielu chętnych na coroczny, dwutygodniowy pobyt w Bawarii w ramach tzw. wymiany młodzieżowej. Wyjazd dwudziestoosobowej grupy uczniów do Niemiec jest możliwy dzięki istniejącej od 2000 r. współpracy z Bawarskim Związkiem Piłki Nożnej.
  Uczniowie ZSP mogą liczyć w procesie edukacyjno-wychowawczym na wsparcie pedagoga szkolnego oraz grupy nauczycieli przygotowanych do podjęcia zadania, jak skutecznie pomagać w trudnościach szkolnych.